WALKI-ERGO-KEYBOARDING

WALKI - ERGO - KEYBOARDING (ďalej len WEK) jednoznačne preferuje inžiniersko - psychologický prístup k práci s PAVT. Pre optimálne využitie pracovných techník používateľa je však nutné dosiahnuť vysokú úroveň sebaovládania, ergonómiu pracovného prostredia VM, vysokú úroveň ergonómie v jednotlivých sektoroch VM a dodržať kontinuitu práce a relaxu používateľa doma i na pracovisku.

WALKI - ERGO - KEYBOARDING (next only WEK) dead prefer engineering - psychological entrance ad opus with ICT Information communication technology. For optimal exploitation working techniques user is but needs reach big level self-control, ergonomics working environs VM, big level ergonomics individual sector VM and observe continuity jobs and relaxation user at home and in the workplace.

Tieto kritériá novým spôsobom konkretizuje systém zásad WEK. Jeho predmetom je efektívne vynakladanie ľudskej práce, zdokonalenie pracovných postupov a ochrane zdravia pri práci s PAVT. Zásady WEK boli v ucelenom systéme prezentované v roku 1996 na medzinárodnej konferencii TELECOMMUNICATIONS DAYS v Bratislave. Niektoré zásady boli publikované v časopise COMPUTERWORLD. Skúsenosti ukazujú, že použitie WEK nie je vhodné pre každého používateľa.
These criteria new way concretize system rule WEK. His object is effectively expend humane jobs, improvement working progress and protection health near work with PAVT. Principles WEK were compact system present of the year 1996 on international conference TELECOMMUNICATIONS DAYS in Bratislava. Some principles were about to be published in the magazine COMPUTERWORLD. Know-how show, that use WEK no is convenient for everybody IT user.
Systém WEK rieši najmä 7 zásad:
1. Člení novým spôsobom výpočtové miesto – VM.
2. Systematizuje základné a alternatívne pracovné techniky používateľa.
3. Systematizuje alternatívne činnosti používateľa.
4. Systematizuje ergonómiu SW.
5. Systematizuje požiadavky v primárnom sektore na VM.
6. Systematizuje požiadavky v sekundárnom sektore na VM
7. Systematizuje požiadavky v terciárnom sektore na VM.

System WEK solve especially 7 rule:
1. Divide new way computing place – VM.
2. Systematize baseline alternate workstation techniques user.
3. Systematize alternatively activities user.
4. Systematize ergonomics SW.
5. Systematize requirements primary sector on VM.
6. Systematize requirements secondary sector on VM.
7. Systematize requirements tertiary sector on VM.

Základné pracovné techniky podľa WEK sa vyznačujú spoločným znakom a to prácou ľavou rukou s polohovacím zariadením na ľavej strane klávesnice. Alternatívne pracovné techniky sa vyznačujú prácou s polohovacím zariadením v pravej ruke a na pravej strane. Základných a alternatívnych pracovných techník rozlišujeme niekoľko. Systemizácia pracovných techník podľa WEK rozlišuje pracovných 8 techník. Do popredia sa však dostávajú varianty týchto techník s najrozličnejšími polohovacími zariadeniami.

Ground job techniques by WEK myself mark mixed sign namely work left hand with position feedback equipment on the left keyboards. Alternatively job techniques myself mark work s polohovacim equipment right hand a na right hand side. Foundation and alternative working techniques know a few. Systemization working technics by WEK he differs working 8 technics. In forefront myself indeed work through alternative this techniques with najrozlicnejsimi polohovacimi equipment.

Optimálne a uvoľnené striedanie pracovných techník práce je základom pre ergonómiu práce a vysokej produktivity. Optimálnosť voľby danej pracovnej techniky je podmienená v danom okamihu niektorými podmienkami. Pre optimálne striedanie jednotlivých pracovných techník, spravidla platí, že pri vznikajúcej únave, teda dávno predtým než Vám stuhne šija, predlaktie,... prechádzajte plynulo, uvoľnene do inej základnej či alternatívnej techniky práce.

Optimal and relaxation alternation working technics jobs is ground for ergonomics jobs and big productivity. Optimum options existing working techniques is conditional in a given moment some condition. For optimum alternating individual working technics, normally is valid, that near emergent tiredness, so long ago before then you stiff-neck, forearm,... negotiation float, loose in others primer whether alternately techniques jobs.

Image8.png

Základné pracovné techniky podľa WEK sa vyznačujú spoločným znakom a to prácou ľavou rukou s polohovacím zariadením na ľavej strane klávesnice LL (Left side, Left hand). Technika LLF (Left side, Left hand, Forward leg) je základná pracovná technika v sede. Umožňuje pohodlnú a vhodnú techniku pre každého používateľa. Pracovnú techniku v stoji označujeme LLS (Left side, Left hand, Stand leg).

Baseline work techniques in compliance with WEK oneself define common sign namely work left hand with positioner device on the left side keyboards LL (Left side, Left hand). Work techniques LLF (Left side, Left hand, Forward leg) is baseline working balance technology in sitting position. Make possible comfortable and appropriate technique for everybody user. Working technology in standing position represent work techniques LLS (Left side, Left handle, Stand leg).

Image1.png
Technika LLL, (Left side, Left hand, Left leg), je variantom základnej pracovnej techniky LLF. Využíva sa zriedkavo. Táto pracovná technika podporuje dynamickú prácu a striedanie záťaže niektorých svalových skupín.

Technique LLL, (Left side, Left handle, Left leg), is variant basic working techniques LLF. Utilize oneself infrequent. This job technology supports dynamic work and alternation load some muscular group.

Image10.png
Technika LRL (Left side, Right hand, Left leg), je alternatívna, zdanlivo neprirodzená ale krátkodobo pohodlná technika k základnej technike LLF.

Technology LRL (Left side, Right handle, Left leg), is alternate, seemingly unnatural but for a short term comfortable technology to basic technology LLF.

Image11.png
Technika R3, RRR, (Right side, Right hand, Right leg), je alternatívna prirodzená a pohodlná technika k RRF. Doporučujeme obe nohy alebo pravú nohu, vyložiť na stoličku prípadne na otočné kreslo. Niektorí používatelia z kategórie gamesákov si môžu dovoliť vyloženie nôh na dosku stola.

Technology R3, RRR, (Right side, Right handle, Right leg), is alternate natural and comfortable technology to RRF. Encourage both feet or right leg, explain on chair eventually on rotary chair. Some users from categoryies game yourself can they allow unloading leg on board stool.

Image12.png
Technika R3, RRR, (Right side, Right hand, Right leg), detail používateľa ukazuje realitu súčasnosti. Generácia teenegerov súčasnosti je príliš vysoká a len veľmi ťažko si dokáže ergonomicky posadiť za stôl s designom pred rokom 2000.

Technology R3, RRR, (Right side, Right handle, Right leg), detail user he shows reality today. Generation teenegerov present is steep and only very with difficulties yourself demonstrate ergonomically sit in desk with designate a year ago 2000.

Image13.png
Technika RLL (Right side, Left hand, Left leg), je alternatívna veľmi neprirodzená až extrémna technika k RRF. Napriek tomu je vhodná na krátkodobé používanie v surfovaní, multimediálnych aplikáciách a hrách.

Technology RLL (Right side, Left handle, Left leg), is alternate very unnatural till extreme technology to RRF. Even though be in useful to for a short term used in the surfing, multimedia application and play.

Image14.png
Technika LLF (Left side, Left hand, Forward leg), (Stand leg) je základná pracovná technika. Umožňuje pohodlnú  a dlhodobú prácu pre každého používateľa. Je mimoriadne vhodná pre prácu s textom a tabuľkami. Prax ukazuje, že niektorí používatelia nedokážu túto techniku použiť.

Technology LLF (Left side, Left handle, Forward leg), (Stand leg) is base job technology. Make possible comfortable and dlhodobu work for everybody user. Exist special right for working with in letterpress and tablet. Practice he shows, that some users proofless this technology use.

Image15.png
Technika RLR (Right side, Left hand, Right leg), je alternatívna, neprirodzená  technika k RRF. Pravú ruku je možné, na vľavo umiestnenej klávesnici, používať obmedzene pre prácu s textom. Zmenou techniky a takouto prácou natiahnete svaly chrbta a povolíte tak napätie svalov ramien, chrbta a krku.

Technology RLR (Right side, Left handle, Right leg), is alternate, abnormal technology to RRF. Right arm is possible, on left placing keyboard, use limited for working with text. Changes techniques and like this work stretch thews backbone and permit like this tension muscle shoulders, backbone and neck.

Image16.png
Technika RRF a technika RRS (Right side, Right hand, Forward leg), (Stand leg) sú alternatívne pracovné techniky. Sú veľmi obľúbené. V tejto polohe sú veľmi zruční používatelia, ktorí vždy používali myš výhradne pravou rukou, praváci a neskôr prešli podľa zásad WEK na prácu s myšou na ľavej strane. Podobne aj alternatívna technika RRL (Right side, Right hand, Left leg), je veľmi prirodzená a pohodlná technika.
 
Image17.png
Alternatívna technika LRL (Left side, Right hand, Left leg), je zdanlivo neprirodzená ale dôležitá pracovná technika v systéme WEK. Zmenou techniky a takouto prácou natiahnete svaly chrbta a povolíte tak napätie svalov ramien, chrbta a krku.

Alternate technology LRL (Left side, Right handle, Left leg), is seemingly unnatural but important job technology at the system WEK. Changes techniques and like this work stretch thews backbone and permit like this tension muscle shoulders, backbone and neck.

Image18.png
Ďalšiu základnú pracovnú techniku v sede označujeme  LLR, (Left side, Left hand, Right leg). Táto technika je vhodná na surfovanie a prácu v multimediálnych aplikáciách.

Next please basic working technology in he sat oznacujeme LLR, (Left side, Left handle, Right leg). This technology be in useful to surfing and work in multimedia application.

 

Image19.png
Technika L3, LLL, (Left side, Left hand, Left leg), je variantom základnej pracovnej techniky k LLF. Využíva sa zriedkavo. Táto pracovná technika podporuje dynamickú prácu a striedanie záťaže niektorých svalových skupín.

Technology L3, LLL, (Left side, Left handle, Left leg), is variant basic working techniques to LLF. Utilize oneself rare. This work gang technology supports dynamic work and alternation load some muscular group.

Image2.png
Podobne aj technika RRL (Right side, Right hand, Left leg), je alternatívna, veľmi prirodzená a pohodlná technika k RRF. Technika ukazuje realitu práce teenegerov. Táto pracovná technika podporuje dynamickú prácu a striedanie záťaže niektorých svalových skupín.

In like manner too technology RRL (Right side, Right handle, Left leg), is alternate, very natural and comfortable technology to RRF. Technology he shows reality jobs teenegerov. This job technology supports dynamic work and alternation load some muscular group.

Image21.png
Technika L3, LLL, (Left side, Left hand, Left leg), je variantom základnej pracovnej techniky k LLF. Možnosť opory pravej časti tela a pravého ramena je cielená.

Technology L3, LLL, (Left side, Left handle, Left leg), is variant basic working techniques to LLF. Possibility support right sections capita and right shoulders is targeting.

Image22.png
Technika L3, LLL, (Left side, Left hand, Left leg), je variantom základnej pracovnej techniky k LLF. Využíva sa zriedkavo. Táto pracovná technika umožňuje dynamickú prácu a striedanie záťaže niektorých svalových skupín. Technika LLL umožňuje používateľovi prácu v pravej časti s grafickým perom.

Technology L3, LLL, (Left side, Left handle, Left leg), is variant basic working techniques to LLF. Utilize oneself rare. This job technology allows dynamic work and alternation load some muscular group. Technology LLL allows of the user work in right sections with graphic in pen.

Image3.png
Technika RRF a technika RRS (Right side, Right hand, Forward leg), (Stand leg) sú alternatívne pracovné techniky. V tejto polohe sú veľmi zruční používatelia, ktorí vždy používali myš výhradne pravou rukou a preferujú prácu s myšou na ľavej strane.
Podobne aj technika RRL (Right side, Right hand, Left leg), je alternatívna, neprirodzená ale pohodlná technika k RRF.

Technology RRF and technology RRS (Right side, Right handle, Forward leg), (Stand leg) are alternatively job techniques. Volts this position are very skillful users, who always usage mouse exclusively right arm and prefer working with mouse on the left.
In like manner too technology RRL (Right side, Right handle, Left leg), is alternate, unnatural but comfortable technology to RRF.
 

Image4.png
Technika LRR, (Left side, Right hand, Right leg), je alternatívna veľmi neprirodzená až extrémna technika. Je vhodná pri alternatívnych činnostiach pri telefonovaní. Je veľmi obľúbená pri súčasnej práci na PC a notebooku. Ľavú ruku je možné, na vpravo umiestnenej klávesnici, používať pre prácu s myšou či textom. Ramená sú v pracovnom priestore skrížené. Krátkodobo zlepšíte dynamiku ramien a znížite napätie svalov chrbta a krku.

Technology LRR, (Left side, Right handle, Right leg), is alternate very unnatural till ultra technology. Fit near alternative activities near calling. Exist very popular near contemporary work on PC and notebooku. Left arm is possible, on on the right placing keyboard, used for working with mouse whether in letterpress. Shoulders they are in workspace traversing. For a short term improve movement shoulders and lessening of tension muscle backbone and neck.

Image5.png
Technika LLF (Left side, Left hand, Forward leg), (Stand leg) je základná pracovná technika v sede. Umožňuje pohodlnú a vhodnú techniku pre každého používateľa. Technika RRF a technika RRS (Right side, Right hand, Forward leg), (Stand leg) sú alternatívne pracovné techniky. Použitie oboch pracovných techník je možné pri súčasnej práci na PC a notebooku pri multimediálnych aplikáciách a surfovaní.

Technology LLF (Left side, Left handle, Forward leg), (Stand leg) is base job technology in he sat. Make possible comfortable and suitable technology for everybody user. Technika RRF and technology RRS (Right side, Right handle, Forward leg), (Stand leg) are alternatively job techniques. Use of both working technology is possible near contemporary work on PC and notebooku near multimedia application and surfing.

Image6.png
Technika LLF (Left side, Left hand, Forward leg), (Stand leg) je základná pracovná technika v sede. Umožňuje pohodlnú a vhodnú techniku pre každého používateľa. Technika RRF a technika RRS (Right side, Right hand, Forward leg), (Stand leg) sú alternatívne pracovné techniky. Použitie oboch pracovných techník umožňuje dynamickú zmenu polohy myši.

Technology LLF (Left side, Left handle, Forward leg), (Stand leg) is base job technology in he sat. Make possible comfortable and suitable technology for everybody user. Technika RRF and technology RRS (Right side, Right handle, Forward leg), (Stand leg) are alternatively job techniques. Use of both working technology allows dynamic shift mice.

Image7.png
Použitie volantu na VM podľa WEK zaraďujeme medzi alternatívne činnosti. Súčasťou alternatívnej činnosti je montáž a demontáž volantu a pedálov obľúbeného polohovacieho zariadenia.

Use wheel on VM by WEK range between alternatively activities. Part alternatively activities is installation and removal wheel and pedal popular polohovacieho drivers.