WALKI..RGONÓMIA

My v našom štúdiu preferujeme inžiniersko - psychologický prístup k optimalizácii zmyslovej a pohybovej činnosti pracovníka s prostriedkami automatizačnej a výpočtovej techniky - PAVT a efektívneho vynakladanie ľudskej práce. Peter Walki Valkovič je autorom pracovnej metódy WALKI ERGO KEYBOARDING.

|GALÉRIA1|PRAX |GALÉRIA2|UPRATOVANIE|

 

optimalizujeme navzájom tri subsystémy: pracovné prostredie - používateľ - PAVT

A - pracovné prostredie - budova, miestnosť, pracovisko
B - používateľ
C - PAVT, HW - monitor, LCD, repro, kabeláž, scanner, klávesnica, SW, OW

WALKI - ERGO - KEYBOARDING V PRAXI

Metóda WALKI-ERGO-KEYBOARDING

je chránená podľa autorského zákona, je výsledkom získaných, dlhodobých poznatkov v praxi kolektívu, poznatkov získaných pri prevádzke špecializovaných pracovísk obsadených výpočtovou technikou (rádioamatérska prevádzka OK1KKD, špecializované armádne pracoviská,...), skúseností súťažiacich v podujatí o zápis do GUINESSOVEJ KNIHY v Bratislave, dostupných vedomostí, pomôcok, ochoty a rozumu ale predovšetkým pribúdajúcich a závažných diagnóz používateľov.

Tento sa člení na dve oblasti: primárnu oblasť a sekundárnu oblasť. Primárna oblasť sa zhoduje s alfanumerickou sekciou a sekciou funkčných kláves klávesnice. Sekundárna oblasť obsahuje vpravo: sekciu ovládania kurzoru, numerickú sekciu klávesnice a priestor vľavo od klávesnice určený pre myš. Problematika ergonómie v oblasti hier už nie je len okrajovou či módnou záležitosťou ale stáva sa vážnou oblasťou pre každého, kto s PC pracuje alebo za túto oblasť zodpovedá. Podstatná časť hier je ovládateľná a hrateľná myšou, najmä deti - gamisti používajú túto techniku celkom prirodzene, a čo je dôležité, že každý skôr či neskôr skončí pri práci v balíkoch typu OFFICE.

Základné pracovné techniky

Základné pracovné techniky sa vyznačujú spoločným znakom a to prácou ľavou rukou s polohovacím zariadením na ľavej strane klávesnice L2.

l2fi.gif (6043 bytes)

l2ri.gif (7292 bytes)

Technika L3 je variantom k základnej pracovnej technike L2F.

Základné pracovné techniky sú také, pri ktorých je pracovník schopný podávať optimálny pracovný výkon počas dlhého časového úseku. Parametre pracoviska musia zodpovedať fyziologickým možnostiam a pohyblivosti končatín predovšetkým rúk na doske stola. Pohyby končatín a tela musia byť vzájomne vyvážené, aby nedošlo k jednostrannému pohybovému zaťaženiu. Požiadavky na silu nesmú prekročiť schopnosti pracovníka. Pohyby, ktoré vyžadujú zvýšené požiadavky na rýchlosť, presnosť a opakovateľnosť, nesmú zároveň klásť neúmerné nároky na silu. Efektivitu je možné zvyšovať použitím vhodných pomôcok. Smer, dráha a rozsah pohybov musí rešpektovať biomechanické zákonitosti a zásady pohybovej ekonómie. Pracovné pohyby, ktoré kladú vysoké požiadavky na presnosť a rýchlosť (práca na klávesnici s myšou) je potrebné sústrediť do optimálneho pracovného priestoru.