WALKI..EKONÓMIA

Používateľ v oblasti ekonómie musí riešiť závažnú problematiku súvisiacu so správou software. Prax ukazuje, že používateľ nemá základné poznatky so správou software, nemá základné vedomosti a zručnosti.
1. Používateľ nepozná funkcie používaného SW.
2. Používateľ nepozná výhody a nevýhody nakupovaného SW, freeware, on-line software.
3. Používateľ si nevie SW stiahnuť z internetu.
4. Používateľ si nevie korektne inštalovať a odinštalovať software.
5. Používateľovi nie je jasné, ako sa SW spravuje v celom svojom životnom cykle.
6. Používateľ nevie realizovať ani jednoduchý SW audit. Nerozpoznáva aký SW je nelegálny a aký je legálny.
7. Používateľ nevie v zmysle bezpečnostných a ekologických noriem likvidovať software.

Správa software, súborov a priečinkov je zásadná a zrejme najdôležitejšia činnosť používateľa. Situáciu komplikuje používanie najrozličnejších záznamových médií, používanie PDA, ďalších počítačov a externých zdrojov. Napriek tomu, málokto venuje správe súborov adekvátnu starostlivosť. Zdá sa, že predovšetkým v budúcnosti správa software bude zaujímať významné miesto u používateľa. Používateľ si bude musieť osvojiť nielen teoretické poznatky a právne normy ale aj množstvo zručností, ktoré doposiaľ zanedbával.

Definícia software
Definovať software, program nie je až také jednoduché, ako by sa mohlo zdať. Autorský zákon definuje software ako: "Počítačový program je súbor príkazov a inštrukcií použitých priamo alebo nepriamo v počítači. Príkazy a inštrukcie môžu byť napísané alebo vyjadrené v zdrojovom kóde alebo v strojovom kóde. Neoddeliteľnou súčasťou počítačového programu je aj podkladový materiál potrebný na jeho prípravu; ak spĺňa pojmové znaky diela (§ 7 ods. 1), je chránený ako literárne dielo." Podobne musíme nahliadať na relatívne nový ale frekventovaný pojem - databáza. "Databáza je súbor nezávislých diel, údajov alebo iných materiálov systematicky alebo metodicky usporiadaných a jednotlivo prístupných elektronickými alebo inými prostriedkami. Za databázu sa nepovažuje počítačový program použitý pri zhotovení alebo prevádzke databázy prístupnej elektronickými prostriedkami."

14.1 Analýza potrieb používateľa
Používateľ sleduje jednotlivé špecializované servery na internete, zamerané na grafiku, tvorbu www stránok, grafity, tatoo, games. Mimoriadnu pozornosť doporučujeme venovať dodávateľom software, www.microsoft.sk, www.eset.sk. Doporučujeme sledovať tematicky zamerané diskúsne kluby, miestnosti, chat. Pre relevantné rozhodnutie potrebujete analyzovať najrozličnejšie hľadiská.
Analyzujte typ software, analyzujte formu inštalovaného programu, demo, trial, shareware, freeware, charitaware, postcardware. Väčšina týchto programov pracuje s najrozličnejším obmedzením, množstvo funkcií pracuje s obmedzením.
Analyzujte spôsob nákupu, leasingu a následnej platby.
Analyzujte potreby SW vzhľadom na cieľ spracovania, kompatibilitu, HW a SW nároky. Analyzujte schopnosti používateľa.

14.2 Stanovenie SW štandardov
Stanovenie SW štandardov je limitované najrozličnejšími podmienkami a faktormi:
potrebami používateľa, jeho pracovnou úlohou, jeho schopnosťami, jeho zručnosťami, spôsobom komunikácie, spôsobom relaxu,
doporučenými HW nárokmi zvolenej platformy,
1. výnimočne na HW platforme Intel 4 MB RAM, HDD 40 MB, napr. DOS 5.0, T602, NC
2. na HW platforme Intel 32 MB RAM, HDD 2,5 GB, napr. Windows 98 SE SK, MS Office 97, NOD32, IE 5.0,
3. na HW platforme Intel32/256 MB RAM, HDD 40 GB, napr. Windows XP Pro, SP1 Slovak, Win SP2, MS Office XP, NOD32, IE 6.0, FireFox, Firewall, MS-Antispyware.
4. výrobcom a Designed for Microsoft Windows XP a rozsahom SW, rozsahu edície, rozsah licencií, počet inštalačných médií, spôsobom platby, leasingu, outsourcingu.

14.3 Analýza bezpečnostných rizík software
Analýza bezpečnostných rizík SW je základnou úlohou používateľa na VM. Pre potreby analýzy každú používateľskú aplikáciu charakterizujte ako SW projekt. Používateľ by mal na bežnom PC spravovať niekoľko SW projektov. SW projekt - Systém XP, SW projekt - Office, SW projekt - Kontrola na infiltráciu, SW projekt - Internet Explorer, SW projekt - firewall, SW projekt - poštový systém. Používateľ podrobne analyzuje riziká SW projektu a stanovuje:
stanovuje zodpovednosť, stanovenie prístupových práv, HW reštrikcie - zamknutá FDD, CD, USB, porty SW reštrikcie - user, power user, administrator, stanovenie atribútov, OW reštrikcie, stanovuje politiku hesiel,
stanovuje spôsob inštalácie, autentifikácie, ergonómie,
stanovuje spôsob auditu, jeho frekvenciu,
stanovuje spôsob update, upgrade, aktualizáciu,
stanovuje spôsob zálohovania, backupu, ochrany údajov,
stanovuje pravidlá pre obnovu, restore,
stanovuje spôsob odinštalácie, jej rozsah,
rozhoduje o migrácii, exporte, importe,
stanovuje spôsob likvidácie. Zásadne ekologickú likvidáciu SW je nutné rozdeliť na likvidáciu sprievodnej papierovej dokumentácie, likvidácia médií a záložných médií MD, CD, DVD. Transparentná by mala byť bezpečná likvidácia údajov na disku, sieťovom disku, disku RAM.

14.4 Logistika software
Pri dodaní SW potrebuje používateľ skontrolovať predovšetkým legálne doklady o nadobudnutí software. Doklad je taktiež dôležitý pre finančné úrady, daňové úrady, certifikačné služby, vnútorný audit, softvérové audity. Rovnako je dôležitý pre nákup upgrade, Software Assurance, dokúpenie záložných médií či reklamáciu.

Nákup SW
Nákup SW je možné vzhľadom na flexibilitu dodávateľov realizovať niekoľkými spôsobmi. Za nadobúdateľský doklad môžu byť považované nasledujúce doklady: faktúra, darovacia zmluva, daňový doklad, vyhlásenie predajcu, potvrdenie o výhre v súťaži alebo dodací list. Náležitosti nadobúdateľského dokladu musia mať pre neskoršie spravovanie tieto údaje: jasná identifikácia dodávateľa a odberateľa, dátum nadobudnutia, špecifikácia produktu, názov produktu, verzia produktu, jazyková mutácia, počet nadobudnutých licencií, podpis alebo podpis a pečiatka.
" Okrem nadobúdateľského dokladu by používatelia mali uchovávať licenčné zmluvy (v prípade produktov dodávaných s tlačenou zmluvou) a certifikát autentickosti (Certificate of Authenticity - COA). Odporúčame taktiež ponechať si originálne inštalačné médiá.
" U OEM produktov rozhodne nestačí faktúra s textom "Počítač … so softvérom v celkovej cene …" Vždy je treba žiadať na dokladoch špecifikáciu, o aký SW sa jedná. Taktiež faktúry s textom "Programové vybavenie v cene …" nie je možné za nadobúdateľský doklad považovať. Od 1. júna 1999 je okrem faktúry nevyhnutným dokladom pri preukazovaní legálneho používania OEM softvéru certifikát autentickosti.
" Nadobúdateľské doklady je nutné archivovať podľa §32 Zákona o účtovníctve. Účtovné doklady a iné účtovné písomnosti, ktoré sa týkajú autorských práv, uschovávajte počas doby, kedy trvajú tieto práva a povinnosť účtovnej jednotky viesť účtovníctvo." Ustanovenia Autorského zákona hovoria o dobe 70 rokov, po smrti autora. Spolu s nadobúdateľskými dokladmi odporúčame archivovať aj licenčné zmluvy.


Dodanie SW
Dodanie SW môže mať niekoľko variantov. Niekedy používateľ nemá na výber, inokedy dodávateľ umožní niekoľko variant.
Balenie SW produktov, tzv. dodávka krabicová je určená jednotlivcom, domácnostiam. Obsahuje inštalačné médium, disketu, CD, DVD, USB, s tlačenou príručkou (manuálom), certifikát pravosti (Certificate of Authenticity), Licenčnú zmluvu pre koncových používateľov (End User License Agreement - EULA), licenčný kód - niekedy je umiestnený na médiu, registračnú kartou, bonus, prípadne ďalšie darčekové predmety,...
Digitálna distribúcia, dodávka bez inštalačných médií. Nadobúdateľ po zaplatení kreditom na Internete, obdrží adresu destinácie na internete, prípadne niekoľko destinácií a pre download prístupové meno a heslo. Tento spôsob dodania SW prináša množstvo dosiaľ nepoznaných výhod. Download z pohodlia domova, proces je možné naplánovať, možnosť ihneď pracovať či hrať, nepretržitá podpora, žiadne aktivácie, okamžitá možnosť on-line games a predovšetkým výrazné zníženie ceny. Proces stiahnutia je otázkou času. Ďalšie súčasti software dostane používateľ na požiadanie za odplatu. Pokiaľ si používateľ nedokáže SW stiahnuť z internetu na požiadanie mu dodávateľ dodá inštalačné médium za cenu média a poštové poplatky.
Dodávka OEM je stanovená špecificky. V prípade OEM produktov od spoločnosti Microsoft je v dodávke aj tzv. COA štítok (Certifikát pravosti), Licenčná zmluva a médiá. Špecifické vlastnosti OEM produktov o autorských právach nedovoľujú účtovne ani fyzicky takýto software používať, predať, likvidovať oddelene od hardware.

Skladovanie SW
Skladovanie SW má svoje špecifiká a je vhodné realizovať skladovanie samostatne v dvoch nezávislých a fyzicky oddelených a zabezpečených destináciách.
" Hlavný sklad SW by mal obsahovať originálne dodávky, FPP, tu doporučujeme skladovať: inštalačné médium, disketu, CD, DVD, USB, s tlačenou príručkou (manuálom), certifikát pravosti (Certificate of Authenticity), Licenčnú zmluvu pre koncových používateľov (End User License Agreement - EULA), licenčný kód.
" Záložný sklad obsahuje všetky záložné médiá, získané pri zálohovaní.
" Je známe, že kvalita záznamového média klesá, preto je vhodné stanoviť pravidlá skladovania inštalačných médií. Médiá sú bežne vystavované nadmernému slnečnému žiareniu, vlhkosti, nehovoriac o mechanickom poškodení. Toto všetko môže spôsobiť nevratnú stratu drahocenných dát. Média ukladajte do ochranných fólií /vyhýbajte sa papierovým obalom/. Média oddeľujte do samostatných a samonosných boxov.
" Pre skladovanie je potrebné vytvoriť vhodné podmienky. Skladovacie priestory by mali byť vhodné svojou teplotou a vlhkosťou.
" Priestor skladu doporučujeme monitorovať kamerovým systémom.

Záruky SW
Záruky SW sú všeobecne podceňované. Napriek tomu používateľ musí mať základné poznatky o zárukách. Spoločnosť sa zaväzuje koncovému zákazníkovi, že na žiadnom produkte sa behom záručnej doby neprejavia vady materiálu. Za začiatok tejto doby sa považuje dátum nákupu. Spoločnosť sa zaväzuje v rozumnej dobe po oznámení defektu vymeniť produkt prípadne vrátiť cenu produktu. Dodávateľ ponúka:
" expresný záruka - podmienky takéhoto servisu sú špeciálne stanovené dodávateľom,
" rozšírená záruka - bežnú záruku je možné spravidla pri nákupe produktu predĺžiť na dobu 3 rokov, podrobnosti stanoví zmluvný vzťah,
" obmedzená záruka sa pre médiá CD stanovuje spravidla na 90 dní.

V koncovej licenčnej zmluve EULA spoločnosti sa dočítame, že výslovne odmieta poskytnúť akúkoľvek záruku na software. Software a akákoľvek s ním súvisiaca dokumentácia sa poskytuje "tak ako je", bez záruk akéhokoľvek druhu, či už výslovných alebo implicitných, vrátane, okrem iného, implicitných záruk obchodovateľnosti, vhodnosti na ten-ktorý účel, a záruk za dodržanie predpisov. Celé riziko z používania alebo prevádzkovania software zostáva na vás.

Spoločnosť ani jej dodávatelia, nebudú zodpovední za akékoľvek škody vôbec (vrátane, okrem iného, škôd zo straty obchodných ziskov, prerušenia podnikania, straty obchodných informácií, alebo akejkoľvek inej finančnej škody) ktoré vyplynú z používania či z nemožnosti použiť software spoločnosti, a to aj vtedy, keď bola spoločnosť na možnosť takýchto škôd upozornená.